Team image

קבוצת ShabbosKodesh.com

ShabbosKodesh.com

 

 

nkdnvodsnvosdvbhsdnvsdhvoisdnvhsdfvnsod doivnsdovnsd vnsdiov osdunvj sdvnisdnv jsdnvjdsjkvnuosjd

השחקנים בShabbosKodesh.com

Team icon
Yair Slasky
גיל גובה
24 24
Team icon
Rafi Guttman
גיל גובה
23 23
Team icon
Noah Green
גיל גובה
23 23
Team icon
Michael Tover
גיל גובה
24 24
Team icon
Max  Berger
גיל גובה
22 22
Team icon
Jake Mannis
גיל גובה
24 24
Team icon
Gideon Benchabbat
גיל גובה
25 25
Team icon
David Dusi
גיל גובה משקל
23 17 75 ק'
Team icon
Ben Tobin
גיל גובה
25 25
Team icon
Avi Tobin
גיל גובה
20 20
Team icon
Akiva Hain
גיל גובה
20 20
קבוצות נוספות בבוגרים ירושלים פלאג